İzale-i şuyu davasında yerel mahkemede ileri sürülmeyen iddialar istinaf ya da temyiz aşamasında öne sürülemez.

İzale-i şuyu davasında yerel mahkemede ileri sürülmeyen iddialar istinaf ya da temyiz aşamasında öne sürülemez.

T.C. KONYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 4. HUKUK DAİRESİ

DOSYA NO            : 2019/1620
KARAR NO            : 2020/665

TÜRK MİLLETİ ADINA 

İSTİNAF KARARI

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : İSCEHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 10/09/2019
NUMARASI : 2019/7 Esas – 2019/182 Karar

DAVACI : H. H. S
VEKİLİ : Av. EMRE SAGUN – Dumlupınar Mah. 2. Dumlupınar
Cad. Yalova Kaptan İş Merkezi Kat:2 İç Kapı No:5
Merkez/ AFYONKARAHİSAR
DAVALILAR : 1- F. S.
2- F. B.
3- F. B.
4- S. A.
5- Y. A.
6- Z. Z.
DAVANIN KONUSU : Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette)
İSTİNAF KARAR TARİHİ : 24.06.2020
İSTİNAF KARAR
YAZIM TARİHİ : 07.07.2020

İscehisar Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından verilen 10.09.2019 tarihli karara karşı, davalılar Z. Z ve Y. A. tarafından süresi içinde istinaf kanun yoluna başvurulmuş olmakla, dosyadaki tüm kayıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü;
TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin Afyonkarahisar İli İscehisar İlçesi Kavak Mahallesi ..ada .. parsel sayılı taşınmazda 27/96 oranında hissedar olduğunu, müvekkilinin babasının ikinci eşi olan M. S.’nın 09/02/2005 tarihinde vefat ettiğini, gerek müvekkilinin kardeşleri ile irtibat kuramaması gerek diğer paydaşın yanaşmaması nedeniyle taşınmazın paylaşılamadığını belirterek davaya konu taşınmazlarda alınacak bilirkişi raporu doğrultusunda paylaşılabilecekse paylaştırılmalarına, paylaşma ihtimalleri mevcut değilse söz konusu taşınmazların satışına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ
İlk derece mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonucunda; alınan 08/07/2019 havale tarihli bilirkişi raporlarında dava konusu taşınmazın ortaklığının, taşınmazın satışı suretiyle giderilebileceğinin bildirildiği ve bilirkişi raporlarının usûl ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle Afyonkarahisar İli İscehisar İlçesi Kavak Mahallesi .. ada .. parsel sayılı ahşap ev samanlık ahır niteliğindeki taşınmazın umuma açık arttırma yolu ile satılarak ortaklığının giderilmesine karar verilmiştir.
İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ
Davalılar Z. Z. ve Y. A. istinaf başvuru dilekçesinde özetle; davacının murisi ile babaları arasında daha önce fiili taksim yapıldığını ve babası tarafından dava konusu taşınmazın hissesine düşen bedeli ödenmek suretiyle satın aldığını, davacının taşınmaz üzerinde bir katkısı bulunmadığı gibi bir hissesinin ve hakkının da bulunmadığını, taşınmaz üzerinde bulunan muhtesatın kendilerine ait olup olmadığı konusunda dava açmak üzere yetki ve süre tanınmadığını, satışın umuma açık arttırma yolu ile satılarak ortaklığın giderilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu ileri sürerek kararın kaldırılmasını talep etmiştir.
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE
Dairemizce HMK’nın 355. maddesi kapsamında istinaf dilekçesinde belirtilen hususlarla sınırlı olmak üzere ve kamu düzenine ilişkin hususlar resen dikkate alınarak yapılan inceleme neticesinde;
Dairemizce 6100 sayılı HMK’nin 355. maddesi uyarınca istinaf dilekçesinde belirtilen hususlarla sınırlı olmak üzere ve kamu düzenine ilişkin hususlar resen dikkate alınarak inceleme yapılacak olup, aynı Kanunun 357.maddesinin 1. Fıkrasında ”ilk derece mahkemesinde ileri sürülmeyen iddia ve savunmalar dinlenilemez ve yeni delile dayanılamaz” hükmüne yer verilmiş olduğuna göre, davalıların ilk derece mahkemesinde ileri sürmediği ancak istinaf başvurusunda ileri sürmüş olduğu muhdesat iddiaları, Dairemizce incelenmemiş ve açıklanan kanun maddeleri kapsamında yapılan inceleme sonucunda;
Dosya kapsamına, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerekçeye, mevcut delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve dava konusu taşınmazın aynen taksiminin mümkün olmadığına ilişkin mahkeme tespiti sonucunda satış suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilmesinde usul ve yasaya aykırılık görülmemiştir.
Ancak, paydaşlığın satış yoluyla giderilmesine karar verilmesi halinde mahkeme kararının infazı için satış memuru görevlendirilmesi gerekli ise de, isim belirtilmemesi gerekmektedir. Mahkemece, satışın Yazı İşleri Müdürü tarafından yapılmasına şeklinde karar verilmesi gerekirken, satış memurunun ismen gösterilmesi doğru olmamakla birlikte bu hususun düzeltilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden 6100 sayılı HMK’nin 353/1-b-2 maddesi gereğince ilk derece mahkemesi kararının bu yönden düzeltilerek yeniden esas hakkında karar verilmek üzere kaldırılması gerekmiş olup aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

H Ü K Ü M : (Yukarıda açıklanan gerekçelerle)
İscehisar Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 10.09.2019 tarih 2019/7 Esas 2019/182 Karar sayılı kararının HMK’nin 353/1-b-2 maddesi uyarınca hükmün düzeltilerek yeniden esas hakkında karar verilmek üzere KALDIRILMASINA,
Davanın KABULÜ İLE,
Afyonkarahisar ili, İscehisar İlçesi, Kavak Mahallesi, .. ada .. parsel sayılı ahşap ev samanlık ahır niteliğindeki taşınmazın umuma açık arttırma yolu ile satılarak ORTAKLIĞININ GİDERİLMESİNE,
Satış bedelinin tarafların tapu kaydındaki payların oranında ve miras bırakan M. S.’nın, S.A.’ un veraset ilamındaki payları oranında mirasçılarına paylaştırılmasına,
Satışın 2004 sayılı İİK’nın satışı düzenleyen hükümleri uyarınca açık artırma ile yapılmasına,
Kararın kesinleşmesine müteakip başvuru halinde satış işlemlerinin yapılması için İscehisar Yazı İşleri Müdürü’nün satış memuru olarak görevlendirilmesine,
Satış bedeli üzerinden binde 11,38 oranında alınacak harcın payları oranında paydaşlara aidiyetine,
Davacı kendini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince 2.268,00 TL maktu vekalet ücretinin hisseleri oranında paydaşlar üzerinde bırakılmasına, davalıların hissesine düşen tutarın davalılardan alınarak davacıya verilmesine,
Davacılar tarafından yapılan dava gideri olan toplam 935,50 TL yargılama giderinin hisseleri oranında paydaşlar üzerinde bırakılmasına, davalıların hissesine düşen tutarın davalılardan alınarak davacılara verilmesine,
Davalılar Z. Z. ve  Y. A. tarafından yatırılan 44,40 TL istinaf karar harcının talep halinde kendilerine iadesine,
İstinaf incelemesi duruşmasız yapıldığından, istinaf vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,
Kullanılmayan gider avanslarının mahkemesince resen yatıran tarafa iadesine,
HMK’nın 359/3. maddesi gereğince kararın tebliği, 302/5.maddesi gereği ise harç işlemlerinin ilk derece mahkemesi tarafından yapılmasına,

Dair, dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda 6100 sayılı HMK’nin 353/1-b-2 ve 362/1-b maddeleri gereğince KESİN olmak üzere 24.06.2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Taglar: